ASSOCIACIÓ CATALANA DE
Walking Futbol-Futbol Caminant

ASSOCIACIÓ CATALANA DE WABOL®
Futbol Caminant

Seran socis ordinaris aquelles persones físiques que es comprometen a col·laborar en l’activitat de l’Associació i abonar les quotes corresponents als socis ordinaris.

Seran socis col·laboradors automàticament tots els jugadors, àrbitres, entrenadors i delegats d’equip de WABOL®.

Seran socis Protectors, aquelles persones físiques o jurídiques a qui l’Assemblea General atorgui, a proposta de la Junta Directiva, aquesta qualitat en atenció als rellevants mèrits o serveis prestats a l’Associació. Sense que comptin amb dret a vot en les assemblees generals, a les quals podran assistir amb dret a veu.

Seran socis d’Honor, totes les persones físiques o jurídiques a qui l’Assemblea General atorgui, a proposta de la Junta Directiva, aquesta qualitat en atenció a què hagin estat socis ordinaris o col·laboradors. Sense que comptin amb dret a vot en les assemblees generals, a les quals podran assistir.

La junta directiva podrà proposar a l’Assemblea General, el nomenament d’un president d’Honor sense funcions executives.

A tots els socis els serà lliurada una targeta d’identificació numerada cada temporada de l’1 d’agost al 31 de juliol.

Els drets i deures dels socis es publicaran en els estatuts de l’Associació. És important notificar:

“Els socis ordinaris, així com els membres de la Junta Directiva, mentre duri el seu mandat, tindran dret de vot a les Assemblees, ordinàries i extraordinàries. Els restants tipus de socis només tindran dret de veu.”